...

Kokie reikalavimai norint atidaryti privačią Make Up artistų mokyklą?

Žinių bazė

2013.07.15

Kokie reikalavimai norint atidaryti privačią Make Up artistų mokyklą, kuri turėtų teisę išduoti diplomus?
Mokykloje būtų mokinamos šios profesijos: kirpėjos, visažiės. Kokie būtų keliami mokyklai reikalavimai, kad ji turėtų teisę išduoti pripažintą valsybės mokyklos baigimo diplomą?
Ar yra keliamas reikalavimas mokslų trukmei? Ar užtektų 1 met7, kad b8t7 galima suteikti diplom1?

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Publikavimo data: 2020-01-03 11:31

Atsakydama į Jūsų klausimą, pirmiausia noriu paaiškinti, kaip Lietuvos Respublikos įstatymai apibrėžia mokyklą. Štai Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (toliau –...

Publikavimo data: 2020-01-03 11:31

Atsakydama į Jūsų klausimą, pirmiausia noriu paaiškinti, kaip Lietuvos Respublikos įstatymai apibrėžia mokyklą. Štai Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (toliau – Švietimo įstatymas) mokyklą apibrėžiama kaip juridinį asmenį, valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinį, įsteigtą Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka, kurio pagrindinė veikla yra formalusis arba (ir) neformalusis švietimas. Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas (toliau- Profesinio mokymo įstatymas) profesinį mokymą apibrėžia kaip mokymą pagal profesinio mokymo programas, padedantį asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai. Šiuo atveju Jūsų nurodyta veikla yra laikytina profesiniu mokymu, kuris yra skirtas asmeniui padėti įgyti, keisti ar tobulinti kvalifikaciją ir pasirengti dalyvauti kintančioje darbo rinkoje. Svarbu paminėti, kad profesinis mokymas gali būti pirminis ir tęstinis. Pirminis profesinis mokymas yra skirtas įgyti pirmąją kvalifikaciją (šiuo atveju kirpėjo(s) ar visažisto(ės)) ir yra laikomas formaliuoju švietimu. Tuo tarpu tęstiniu profesiniu mokymu laikomas kvalifikacijos kėlimas, įgūdžių tobulinimas arba naujos kvalifikacijos kėlimas, kai jau turima pirmoji kvalifikacija. Remiantis Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymu, formalusis švietimas yra valstybės reglamentuojamas ir kontroliuojamas lavinimasis, mokymasis ir studijos, kurias sėkmingai baigusieji gauna valstybės pripažįstamą diplomą arba pažymėjimą. Formalųjį suaugusiųjų švietimą - bendrąjį lavinimą, profesinį mokymą, aukštesniąsias ir aukštąsias studijas - reglamentuoja Švietimo įstatymas, Mokslo ir studijų įstatymas ir Profesinio mokymo įstatymas. Formalusis švietimas yra vykdomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas ir įregistruotas švietimo programas, kurias baigus, įgyjamas pradinis, pagrindinis, vidurinis arba aukštasis išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija arba pripažįstama kompetencija, reikalinga įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai atlikti. Atkreipiu Jūsų dėmesį į tai, kad teikiant formaliojo švietimo paslaugas, reikia parengti mokymo programas, kurias turi patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos įgaliota institucija (Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras). Konkreti mokymo trukmė priklauso nuo parengtos ir suderintos mokymo programos, todėl ji kiekvienu atveju gali skirtis. Pagrindinis formaliojo ir neformaliojo švietimo skirtumas yra tas, jog formaliojo švietimo atveju yra išduodamas valstybės pripažįstamas pažymėjimas, suteikiantis tam tikrą kvalifikaciją. Tuo tarpu neformaliojo švietimo atveju išduotas pažymėjimas nesuteikia konkrečios kvalifikacijos, jis gali būti laikomas tik kaip papildomas pažymėjimas, patvirtinantis kvalifikacijos kėlimą. Vykdant neformalųjį švietimą taip pat nėra reikalingos patvirtintos programos, švietimo ir mokslo ministerijos išduodamos licencijos ar leidimai. Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą turi turėti Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos išduotą licenciją Licencijų išdavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 birželio 29 d. nutarimu patvirtintos Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklės. Šiose taisyklėse įtvirtinta, kad asmenys, norintys užsiimti formaliojo profesinio mokymo veikla turi turėti: (1) profesijos mokytojus arba kandidatus į profesijos mokytojus, atitinkančius formaliojo profesinio mokymo programose ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytus reikalavimus; (2) teorinio ir praktinio mokymo vietas, atitinkančias numatomą mokyti mokinių skaičių, mokymo programose ir teisės aktuose nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinius ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus. Teoriniam ir praktiniam mokymui skirti materialieji ir metodiniai ištekliai turi atitikti numatomą mokinių skaičių ir mokymo programoje nustatytus reikalavimus; (3) mokymo patalpas, aprūpintas materialiaisiais ištekliais. Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 48 str. numato, kad  mokytoju gali būti pedagogai, asmenys, įgiję aukštąjį išsilavinimą bei asmenys, baigę profesinio mokymo programą, įgiję vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, turintys 3 metų atitinkamos srities darbo stažą ir išklausę švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pedagoginių ir psichologinių žinių kursą. Be to, įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintus sveikatos saugos reikalavimus (Higienos norma HN 102:2011).

Ekspertai

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.