...

Sąskaitų faktūrų pateikimas užsienio užsakovams mokantiems paypal būdu, vykdant individualiąją veiklą

Žinių bazė

2013.12.12

Sveiki, pradėjau vykdyti individualiąją veiklą – mano sritis yra Reklama, t.y. gaunu pajamas iš užsakovų už vienokia ar kitokią socialinių tinklų reklamą – visi pavedimai atliekami į mano paypal sąskaitą.

Norėjau pasiteirauti :

1.) Kokio dydžio suma yra apmokestinamos mano pajamos – t.y. ar 5proc? Ar 15proc? Ar 17proc? (nes mokesčių inspekcijoje pasakė, kad reikia kaupti septyniolika procentų nuo kiekvienų gautų pajamų – bet taip ir nesupratau kodėl 17 ir kaip tie 17 procentų susidaro)

2) Kokio tipo sąskaitas turiu išrašyti užsakovams atlikusiems pavedimą PayPal sistemoje? Kur gauti betkokių pavyzdžių ar informacijos apie tai? Sąskaitos turi būti lietuvių kalba ar gali būti anglų? Kaip viską suvesti ir pildyti į tą žurnalą? Sąskaitą siųsti į užsakovo nurodytą elektroninį paštą ar kur?

3) Ar Legalu Lietuvoje pardavinėti mokslo darbus – šis klausimas daugiau teorinis, tačiau mokesčių inspekcijoje pasakius, kad norėčiau ateityje rašyti mokslinius darbus moksleiviams ir juos parduoti (t.y. tai būtų kaip pagalbinė medžiaga pasiruošti pvz. brandos egzamino kalbėjimo įskaitai – surinkta ir susiteminta medžiaga) – man atsakė, kad tai yra nelegalu – tačiau, kiek domėjausi – sužinojau, kad Lietuvoje rašyti ir parduoti mokslinius darbus yra legalu – nelegalu yra tik rašyti, juos parduoti ir nemokėti už tai mokesčių. Tad norėjau pasiteirauti jūsų nuomonės ir šiuo klausimu. Jeigu manote, kad tai legalu – kokiai individualios veiklos sričiai tai priskirtumėte?

Dėkui už betkokią informaciją!

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Publikavimo data: 2013-12-12 16:25

1. Individualios veiklos pagal pažymą pajamos apmokestinamos taikant Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 6 str. 3...

Publikavimo data: 2013-12-12 16:25

1. Individualios veiklos pagal pažymą pajamos apmokestinamos taikant Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 6 str. 3 dalyje nustatytą 5 proc. pajamų mokesčio tarifą, išskyrus pajamas iš laisvųjų profesijų veiklos, kurioms taikomas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas.
Pagal GPMĮ 2 str. 35 dalies nuostatas, laisvoji profesija – tai profesija, kuria reikiamą kvalifikaciją turintys gyventojai verčiasi asmeniškai, atsakingai ir profesiniu atžvilgiu nepriklausomai, teikdami intelektines paslaugas klientams ir visuomenei, įskaitant teisinę, apskaitininko, auditoriaus, buhalterio, lobisto, finansų konsultanto, mokesčių konsultanto, architekto, inžinieriaus, dizainerio, gydytojo, psichologo, maklerio, brokerio, žurnalisto, redaktoriaus, vertėjo, programuotojo, sistemų projektuotojo ir kitą panašią veiklą.
Pagrindiniu kriterijumi, pagal kurį veikla priskiriama laisvosios profesijos veiklai, laikoma intelektinė paslauga, kuri apibūdinama kaip gyventojo (paslaugų teikėjo) protinė veikla, susijusi su tam tikru nematerialiu produktu, kuria, panaudojant žinias, siekiama tam tikro nematerialaus rezultato. Šių profesijų atstovams veiklai vykdyti paprastai reikalingos specialios (dalykinės) žinios, gebėjimai, įgūdžiai, išsilavinimas, profesinės veiklos pagrindai ir pan.
Pajamų priskyrimas laisvųjų profesijų veiklos pajamoms priklauso nuo gyventojo faktiškai teikiamų paslaugų pobūdžio, t. y. vertinamas paslaugos turinys, ir atitinkamai parenkamas pajamų mokesčio tarifo dydis (5 ar 15 proc.). Net tai pačiai Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK) klasei priskiriama vienos rūšies veikla gali būti laikoma laisvosios profesijos veikla, o kitos rūšies veikla – ne laisvosios profesijos veikla.
Taigi, jei pajamas gaunate už reklamos talpinimo ir priežiūros paslaugas kitų asmenų puslapiuose, jos priskiriamos komercinės veiklos pajamoms ir apmokestinamoms taikant 5 proc. pajamų mokesčio tarifą. Tačiau, jei Jūs sukuriate internetinės svetainės populiarinimo nuorodas ir/ar reklamas (reklamos skydelius), jas prižiūrite, analizuojate, koreguojate, t. y. formuojate klientui reklamos strategiją ar marketingo politiką, tokia veikla būtų priskiriama laisvosios profesijos veiklai, kurią vykdant gautos pajamos būtų apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą.
Pajamų mokestis apskaičiuojamas nuo apmokestinamųjų pajamų, t. y. nuo skirtumo, kuris gaunamas iš gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų atėmus faktiškai patirtas išlaidas, pagal GPMĮ 18 straipsnio nuostatas priskiriamas leidžiamiems atskaitymams ir pagrįstas juridinę galią turinčiais dokumentais. Gyventojo pasirinkimu (išskyrus atvejus, kai individualios veiklos pajamos gaunamos iš darbdavio), leidžiamais atskaitymais gali būti laikoma suma, lygi 30 proc. gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų (tokiu atveju neprivaloma turėti atskaitomą sumą pagrindžiančių dokumentų).
Gyventojai, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – SODRA) biudžeto sąskaitą turi mokėti 9 proc. dydžio privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) bei 28,5 proc. dydžio valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) įmokas, kurios skaičiuojamos nuo 50 proc. dydžio individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų) sumos. Šias įmokas administruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (informacija skelbiama internetinėje svetainėje www.sodra.lt; konsultacijos teikiamos telefonu 1883).

2. Individualią veiklą vykdantis gyventojas tvarkydamas buhalterinę apskaitą turi vadovautis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-040 patvirtintomis Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus) buhalterinės apskaitos taisyklėmis (toliau – Taisyklės).
Pagal Taisyklių 9 punkto nuostatas, individualia veikla besiverčiantis gyventojas, kuris nėra PVM mokėtojas ir pajamoms apskaityti nenaudoja kasos aparato, pardavęs prekę (suteikęs paslaugą) privalo išrašyti ir išduoti pirkėjui pasirinktinai prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitą arba sąskaitą faktūrą. Apskaitos dokumentai surašomi lietuvių kalba, o prireikus – ir lietuvių, ir užsienio kalba.
Prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitas (FR0508 forma) naudojamas, kai prekių pardavimas (paslaugų atlikimas) sutampa su jų apmokėjimu.
Kai už suteiktas paslaugas klientai atsiskaito ne grynaisiais pinigais (pvz. per PayPal mokėjimų sistemą, bankiniu pavedimu ir kt.), paslaugos suteikimo momentu pirkėjui privalote išrašyti sąskaitą faktūrą. Jei galimybės sąskaitą faktūrą įteikti pirkėjui nėra, jos pirmąjį egzempliorių klientui galite išsiųsti elektroniniu būdu ar klasikiniu paštu.
Pagal Taisyklių nuostatas, gyventojas privalo pildyti Gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą (toliau – Žurnalas). Žurnale nurodomos gautos (uždirbtos) individualios veiklos pajamos ir su gautomis (uždirbtomis) individualios veiklos pajamomis susijusios išlaidos, kurios priskiriamos leidžiamiems atskaitymams (neatsižvelgiant į tai, ar jos apmokėtos).
Pajamas Žurnale turėtumėte nurodyti kai faktiškai jas gaunate, t. y., kai pinigus gaunate į sąskaitą (pajamos apskaitomos taikant pinigų apskaitos principą). Tačiau, jei veikloje naudojate ilgalaikį turtą ir (arba) esate įsiregistravęs pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtoju, pajamas turėtumėte apskaityti kaupimo apskaitos principu. Tokiu atveju pajamos Žurnale fiksuojamos neatsižvelgiant į faktinį pinigų gavimo momentą, t. y. pajamas Žurnale turėtumėte nurodyti kai suteikiate paslaugas ir pirkėjams išrašote apskaitos dokumentus.
Savarankiškai visą aktualią informaciją apie individualią veiklą vykdančio gyventojo mokestines prievoles, rengiamus seminarus bei jų dalijamąją medžiagą galite rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos interneto svetainės www.vmi.lt skyrelyje Gyventojams -> Konsultacinės medžiagos katalogas (http://www.vmi.lt/cms/web/kmdb) -> Gyventojų pajamų mokestis -> Individuali veikla pagal pažymą.

3. GPMĮ 2 str. 7 dalyje individuali veikla apibrėžiama kaip savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį. Individualiai veiklai priskiriama bet kokio pobūdžio komercinė arba gamybinė veikla, savarankiška kūryba, profesinė ar kita savarankiška veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą.
Jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktuose nenustatyta, jog, verčiantis atitinkamos rūšies veikla, būtina įsteigti juridinį asmenį, gyventojas, kaip fizinis asmuo mokėdamas visus privalomus mokesčius, gali verstis bet kokia įstatymų nedraudžiama veikla. Tai gyventojas turėtų pasitikslinti tą veiklos sritį reglamentuojančiuose teisės aktuose bei institucijose, kuruojančiose tą veiklos sritį. Dėl pardavimui skirtų mokslinių darbų rašymo informacijos galėtumėte kreiptis į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją (www.smm.lt; tel. (8 5) 219 1190).
Informaciją dėl veiklos priskyrimo tam tikrai veiklos rūšiai, atitinkančiai EVRK, teikia Lietuvos statistikos departamentas (internetinė svetainė www.stat.gov.lt; konsultacijos teikiamos telefonu (8 5) 236 4716).

Ekspertai

Tomas Čepulis

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.