...

Noriu parduoti ūkininko ūkį. Esu PVM mokėtojas. Kokius ir kokio dydžio mokesčius reikės mokėti valstybei?

Žinių bazė

2013.12.03

Esu senyvo amžiaus, todėl noriu nutraukti ūkinę veiklą ir parduoti ūkį (pastatai, technika, gyvuliai, įrengimai ir pan.). Kokio dydžio mokesčiai laukia. Ar reikės deklaruoti pajamas ir mokėti pajamų mokestį, kokio dydžio.
Dėkoju

Temos: , , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Publikavimo data: 2013-12-03 13:09

Dėl pridėtinės vertės mokesčio Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505, toliau – PVMĮ)...

Publikavimo data: 2013-12-03 13:09

Dėl pridėtinės vertės mokesčio
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505, toliau – PVMĮ) 9 straipsnyje nustatyta, jeigu apmokestinamasis asmuo savo vykdomą ekonominę veiklą (ar jos dalį) kaip kompleksą (t. y. įsigytų ir naudotų šioje veikloje nuosavybės teisės objektų, taip pat kitų su ta veikla susijusių turtinių bei neturtinių teisių, skolų ir kitokių pareigų visumą) perduoda kitam apmokestinamajam asmeniui, tęsiančiam perduodamą veiklą, toks veiklos (ar jos dalies) perdavimas nelaikomas nei prekių tiekimu, nei paslaugų teikimu.
Jeigu minėtas turtas perduodamas PVM mokėtojui, tęsiančiam tokią veiklą, tuomet pardavimo PVM neskaičiuojamas, o turtą perduodantis asmuo netikslina PVM atskaitos, nes laikoma, kad nuosavybės teisės objektų perėmėjas jų pirkimo ir (arba) importo PVM arba jo dalį įtraukia į savo PVM atskaitą ir pasikeitus jo perimto turto naudojimo jo veikloje paskirčiai, jam (ekonominės veiklos ar jos dalies perėmėjui) teks prievolė tikslinti PVM atskaitą PVMĮ VIII skyriuje nustatyta tvarka.
Jeigu PVM mokėtojas savo vykdomą ekonominę veiklą (ar jos dalį), kuriai skirtų prekių ar paslaugų visa (ar dalis) pirkimo (importo) PVM suma buvo įtraukta į PVM atskaitą, kaip kompleksą perduoda kitam apmokestinamajam asmeniui ne PVM mokėtojui, tęsiančiam tokią veiklą, tai ir šiuo atveju toks veiklos perdavimas nelaikomas PVM objektu. Tačiau ekonominę veiklą (ar jos dalį) perduodantis PVM mokėtojas pats privalo patikslinti PVM atskaitą, vadovaudamasis PVMĮ 66 ar 67 straipsnių nuostatomis.
PVM tikslais svarbu nustatyti, kada vyksta veiklos (ar jos dalies), kada – atskirų turto vienetų tiekimo sandoris. Atskirų turto vienetų pardavimas – tai atskirų materialaus (pvz., nekilnojamo turto) ir nematerialaus (pvz., programinės įrangos, licencijų) turto vienetų pardavimas. Tokiu atveju atskiri turto vienetai apmokestinami PVM bendra PVMĮ nustatyta tvarka.
Vadinasi, jeigu ūkininkas, PVM mokėtojas, parduotų ūkį, kaip veiklos kompleksą, kitam apmokestinamajam asmeniui, tęsiančiam parduodamą veiklą, tai toks veiklos pardavimas nebūtų laikomas nei prekių tiekimu nei paslaugų teikimu, t. y. nelaikomas PVM objektu, parduodant tokią veiklą nebūtų skaičiuojamas PVM. Tačiau jeigu būtų parduodami atskiri turto vienetai (pastatai, technika, gyvuliai, įrengimai ir pan.), tokie tiekimai būtų apmokestinami (arba neapmokestinami, kai, pvz., parduodami seni PVMĮ požiūriu pastatai) PVM bendra PVMĮ nustatyta tvarka.

Dėl gyventojų pajamų mokesčio
Pajamos, gautos už gyventojo parduotą ar kitais būdais perleistą nuosavybėn turtą, apmokestinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085, toliau – GPMĮ) nuostatomis. Sprendžiant, kokia tvarka turto pardavimo pajamos turi būti apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, reikia įvertinti aplinkybes, ar tokio turto pardavimas laikomas ne individualios veiklos turto pardavimu, ar laikoma, kad gyventojas vykdė atitinkamą individualią veiklą ir gavo individualios veiklos turto pardavimo pajamas. Individualios veiklos turtas, tai turtas (ar jo dalis), kurį (kurią) gyventojas naudoja tik savo vykdomai individualiai veiklai. Turto priskyrimas individualiai veiklai deklaruojamas mokesčių administratoriui pateikiamoje Fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir/arba kitai ekonominei veiklai FR0457 formoje.
Individualios veiklos pajamoms priskiriamos pajamos iš vykdomos individualios veiklos, įskaitant pajamas iš individualios veiklos turto, išskyrus nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, nuomos, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn. Pajamos, gautos už individualioje veikloje naudoto turto pardavimą apmokestinamos kaip kitos individualios veiklos turto pardavimo pajamos, taikant GPMĮ 6 str. 3 dalyje nustatytą 5 proc. pajamų mokesčio tarifą. Iš gautų turto (žemės ūkio technikos, įrengimų, išskyrus nekilnojamą turtą) pardavimo pajamų galėtų būti atimta atitinkamo turto įsigijimo kaina, sumažinta minėto turto nusidėvėjimo sąnaudų dalimi, kuri buvo priskirta leidžiamiems atskaitymams.
Pajamos, gautos pardavus ne individualios veiklos turtą (jeigu pagal GPMĮ 17 straipsnį tokios pajamos nėra priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms), yra apmokestinamos GPMĮ 6 str. 1 dalyje nustatytu 15 proc. pajamų mokesčio tarifu (apmokestinamas skirtumas, atėmus įsigijimo kainą ir kitus su šio turto įsigijimu ir pardavimu susijusius teisės aktuose numatytus privalomus mokėjimus). Ne individualios veiklos nekilnojamojo turto (pastatų) ir kilnojamojo registruotino turto (klausime minimos žemės ūkio technikos: traktorių, jų priekabų ir pan.) pardavimo pajamų neapmokestinimo atvejai nurodyti GPMĮ 17 str. 1 d. 28 punkte.
Pardavus neregistruojamą ir kitą ne individualios veiklos turtą, skirtumas, apskaičiuotas iš turto pardavimo pajamų atėmus to turto įsigijimo kainą ir kitų GPMĮ 19 straipsnyje nurodytų su šio turto įsigijimu ar pardavimu teisės aktuose nustatytų privalomų mokėjimų išlaidas, neviršijantis 8000 Lt per mokestinį laikotarpį, pajamų mokesčiu neapmokestinamas. Viršijančios 8000 Lt turto pardavimo pajamos per mokestinį laikotarpį (apskaičiuotas skirtumas) apmokestinamos taikant GPMĮ 6 str. 1 dalyje nustatytą 15 proc. pajamų mokesčio tarifą.
Vadovaujantis GPMĮ 17 str. 1 d. 23 punktu,  pajamos iš žemės ūkio veiklos priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, jeigu šias pajamas gaunantis gyventojas mokestiniu laikotarpiu neprivalo registruotis ir nėra įregistruotas PVM mokėtoju. Vadinasi, tol, kol ūkininkas yra įsiregistravęs PVM mokėtoju, viso to mokestinio laikotarpio pajamos iš žemės ūkio veiklos (šiuo atveju, iš gyvulių pardavimo) apmokestinamos taikant GPMĮ 6 str. 3 dalyje nustatytą 5 proc. pajamų mokesčio tarifą.
Pagal GPMĮ 27 straipsnio nuostatas, kalendoriniams metams pasibaigus, iki kitų metų gegužės 1 d. gyventojui privalu deklaruoti visas praėjusio mokestinio laikotarpio pajamas ir nuo jų apskaičiuotą pajamų mokestį, atsižvelgiant į Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009-12-15 įsakymu Nr. VA-96 (Žin., 2009, Nr. 152-6865) 1 priedą – Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų sąrašą.

Ekspertai

Tomas Čepulis

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.