...

MB mokesčiai

Žinių bazė

2016.02.03

Domina MB (mažosios bendrijos) mokami mokesčiai, laikotarpiai iki kada ir kur ką reikia sumokėti? Ar gali pvz VMI darbuotoja padėti užpildyti deklaraciją ir pakonsultuoti su tais mokamais mokečiais ar būtina samdyti buhalterį? Baisu pavėluoti ar netinkamai ką užpildyti, kaip žinoti ką būtina pateikti, o ko nebūtina? Prekiaujama dėvėtais drabužiais parduotuvėje.

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Regina Utkienė

Mokesčių informacijos departamento direktorė / VMI

Premium

Publikavimo data: 2016-02-03 13:07

Pagal Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo 2 str. 1 dalies nuostatas, mažoji bendrija (toliau – MB) yra ribotos civilinės atsakomybės...

Publikavimo data: 2016-02-03 13:07

Pagal Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo 2 str. 1 dalies nuostatas, mažoji bendrija (toliau – MB) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo – įmonė, kurios visi nariai yra fiziniai asmenys. Juridinio asmens mokami mokesčiai, deklaracijų ir kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų teikimas priklauso nuo vykdomos veiklos pobūdžio, uždirbto pelno, turimo nekilnojamojo turto ir panašiai. MB pagrindiniai mokesčiai yra – pelno, pridėtinės vertės ir kiti.

MB apskaitą, be vyriausiojo buhalterio (buhalteris) ar pagal sutartį apskaitos paslaugas teikiančių asmenų, gali tvarkyti tos bendrijos narys.

Pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 11 straipsnio nuostatas, vienetų (įskaitant MB) apmokestinamasis pelnas apskaičiuojamas iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, atskaičius leidžiamus atskaitymus, įskaitant sumą, nuo kurios pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatas skaičiuojamos ir mokamos MB nario valstybinio socialinio draudimo įmokos  bei ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus.

Vienetai (įskaitant MB) Lietuvoje moka pelno mokestį, taikydami 15 procentų mokesčio tarifą. Tačiau vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 5 proc. mokesčio tarifą, išskyrus tuos atvejus, kai:

– tie patys fiziniai asmenys kartu (tas pats asmuo) MB ir kituose vienetuose (pvz., akcinėje bendrovėje, uždarojoje akcinėje bendrovėje ir pan.) turi daugiau kaip 50 proc. akcijų (dalių, pajų);
– tas pats fizinis asmuo ir (arba) jo šeimos nariai yra individualios įmonės savininkas (ai) ir valdytų daugiau kaip 50 proc. dalių MB.

MB teikia metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204 formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. VA-2. Deklaracija turi būti pateikta ir pelno mokestis sumokėtas iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio pirmos dienos.

Atkreiptinas dėmesys, kad pagal PMĮ 47 straipsnio nuostatas, jei praėjusio mokestinio laikotarpio apmokestinamosios pajamos buvo ne didesnės kaip 300 000 Eurų, vienetas (MB) mokestiniu laikotarpiu avansinio pelno mokesčio mokėti ir deklaruoti (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 289 patvirtintoje deklaracijos formoje FR0430) neprivalo. Pažymėtina, kad pirmaisiais mokestiniais metais naujai įregistruoti vienetai nuo avansinio pelno mokesčio atleidžiami.

Todėl jeigu MB pagal PMĮ nuostatas 2015 metais neprivalėjo mokėti bei deklaruoti avansinio pelno mokesčio, tai 2015 metų mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, iki 2016 m. birželio 1 d. (jei mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais), MB mokesčių administratoriui privalo pateikti PLN204 formos deklaraciją ir iki minėtos datos sumokėti apskaičiuotą pelno mokestį į biudžetą.

MB turi pateikti prašymą įregistruoti ją pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja, skaičiuoti ir mokėti PVM, jeigu viršija ribas, nurodytas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVM įstatymas) 71 ir (arba) 711 straipsnyje: kai pajamos iš vykdomos ekonominės veiklos (pvz., prekybos dėvėtais drabužiais) šalies teritorijoje per paskutinius 12 mėnesių viršija 45 000 eurų ribą; kai iš kitų valstybių narių per kalendorinius metus įsigyja prekių daugiau nei už 14 000 eurų.
       
PVM mokėtoju įregistruotas asmuo PVM privalo skaičiuoti nuo visų šalies teritorijoje įvykdytų PVM apmokestinamų sandorių. Parduodant naudotas prekes, pardavimo PVM gali būti skaičiuojamas nuo pardavėjo maržos pagal PVM įstatymo 106-110 straipsnių nuostatas. 
     
PVM mokėtojai, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, mokesčių administratoriui turi pateikti PVM deklaraciją (forma FR0600) ir apskaičiuotą mokėtiną PVM sumą sumokėti į biudžetą iki kito mėnesio 25 dienos.

Mokėtina PVM suma mokama į  biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, įmokos kodu 1001.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatomis, MB nariai nuo gautų iš MB pajamų privalo mokėti pajamų mokestį. MB nariai gali išsimokėti dviejų rūšių pajamas – su darbo santykiais susijusias pajamas arba pajamas iš paskirstytojo pelno, išskyrus MB narį – MB vadovą (toliau – MB vadovas), kuris be minėtų pajamų dar gali gauti ir pajamas už vadovavimą MB. 

MB nario su darbo santykiais susijusioms pajamoms priskiriama iš MB gauta suma, neviršijanti sumos, nuo kurios pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatas skaičiuojamos ir mokamos MB nario valstybinio socialinio draudimo įmokos.

MB nario iš MB gauta suma, viršijanti pajamų iš šios bendrijos dalį, deklaruotą kaip su darbo santykiais susijusias pajamas, laikoma pajamomis iš paskirstytojo pelno (dividendais).

MB vadovo atlygis už vadovavimo paslaugas nustatomas ir mokamas pagal paslaugų sutartį.
Visoms MB narių (t. t., MB vadovo) pajamoms taikomas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas. 

Visos nuolatinio Lietuvos gyventojo, MB nario (t. t., MB vadovo), pajamos priskiriamos B klasės pajamoms. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, gavęs pajamų, priskiriamų B klasei, iki kitų metų gegužės 1 dienos privalo pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai gyventojo Metinę pajamų deklaraciją (forma GPM308) už praėjusius kalendorinius metus ir joje deklaruoti visas tų metų pajamas ir už jas apskaičiuotą pajamų mokestį. Deklaracijoje apskaičiuotas mokėtinas pajamų mokestis sumokamas iki tos pačios datos.
MB, išmokėjusi B klasės pajamas, privalo iki kitų metų vasario 1 d. pateikti Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymą (forma FR0471).

MB narys turi teisę gauti lėšų metų eigoje, t. y. dalį avansu išmokamo MB pelno, savo asmeniniams poreikiams. Sprendimą dėl MB pelno skirstymo bei MB nariams išmokamų lėšų priima pati MB, vadovaudamasi MBĮ ir savo nuostatais. Kokią metinio pelno dalį priskirs konkrečiai pajamų rūšiai sprendžia patys MB nariai. Svarbu, kad per metus MB nariams išmokėta išmokų suma neviršytų jiems tenkančios tų metų paskirstytojo pelno dalies (MB narys privalo grąžinti per metus gautų iš MB išmokų, kaip avansu išmokėto pelno, sumą, viršijančią jam tenkančią paskirstytojo pelno dalį).

Platesnę informaciją dėl MB apmokestinimo galima sužinoti adresu: www.vmi.lt –> Apie VMI –> Mokesčiai –> VMI administruojami mokesčiai –> Pelno mokestis –> Leidiniai –> Klausimai ir atsakymai dėl mažųjų bendrijų apmokestinimo.

Visą aktualią informaciją mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo klausimais, taip pat paaiškinimus ir komentarus galite rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos interneto svetainėje www.vmi.lt arba paskambinę telefonu 1882.

Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) surenkamųjų sąskaitų, kurių sąrašą galima rasti bei daugiau informacijos sužinoti adresu: www.vmi.lt –> Apie VMI –> Mokesčiai –> VMI mokėjimų duomenys –> Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos.
Dėl privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokų informaciją teikia SODRA.

Ekspertai

Regina Utkienė

Regina Utkienė

Mokesčių informacijos departamento direktorė / VMI

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.