...

Sužinok pirmas apie planuojamą renginį!

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Regio potencialas LT“

Įvykęs renginis

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Regio potencialas LT“

,

Kvietimo biudžetas: 20 344 514 Eur. Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 200 000-500 000 Eur, 35-65 proc. tinkamų išlaidų. Atrankos būdas: projektų konkursas vienu etapu. Kiek paraiškų gali pateikti viena įmonė: vieną. Tinkamas pareiškėjas: naujai įsikūrusios arba jau veikiančios, labai mažos, mažos ir vidutinės (MVĮ) gamybos sektoriaus įmonės (išskyrus Vilniaus ir Kauno miestų bei rajonų […]

Kaina: Nemokamai

  • 2018-11-23/2019-02-2509:00/00:00
  • Nėra
  • Bilietai: Nemokamai
  • Nėra

Renginio aprašymas:

Kvietimo biudžetas: 20 344 514 Eur.

Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 200 000-500 000 Eur, 35-65 proc. tinkamų išlaidų.

Atrankos būdas: projektų konkursas vienu etapu.

Kiek paraiškų gali pateikti viena įmonė: vieną.

Tinkamas pareiškėjas: naujai įsikūrusios arba jau veikiančios, labai mažos, mažos ir vidutinės (MVĮ) gamybos sektoriaus įmonės (išskyrus Vilniaus ir Kauno miestų bei rajonų įmones).

Finansavimo tikslas: Paskatinti MVĮ investicijas į modernių technologijų diegimą, kuris įgalintų pritaikyti esamus ir kurti naujus gamybos pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti, kas savo ruožtu sudarytų sąlygas sparčiau vystytis ir augti Lietuvos regionams.

Finansuojamos veiklos: Moderniųjų technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus gamybos pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti. Finansavimu bus skatinamos įmonių investicijos į naujų gamybos technologinių linijų įsigijimą ir įdiegimą, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimą, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimą.

Paraiškų pateikimo būdai: Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis Iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų DMS tvarkos apraše (Taisyklių 1 priedas).

Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, reikalingą informaciją, susijusią su paraiška ar projekto įgyvendinimu, pareiškėjas ar projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai ir įgyvendinančioji institucija pareiškėjui ar projekto vykdytojui teikia raštu.

Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 4-721, 74 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS, o jei DMS funkcinės galimybės laikinai neužtikrinamos – įgyvendinančiajai institucijai raštu Taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka. Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2019 m. vasario 25 d. 24:00.
Konsultacijos, teikiant paraiškas per DMS, bus teikiamos iki 2019 m. vasario 25 d. 16:00.

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.