...

Koncertinės audio aparatūros nuoma

Žinių bazė

2017.02.08

Noriu nuomoti koncertinę audio aparatūrą šventėms. Kaip geriau tai įteisinti? Ši veikla būtų kaip antras darbas, nes esu dirbu kitame UAB. Kokie mokėtini mokesčiai man priklausytų?

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Konstantinas Pečiulis

Vyresnysis konsultantas / Ernst & Young

Publikavimo data: 2017-02-08 23:07

Norėdami užsiimti aparatūros nuoma galite pasirinkti, užsiimti individualia veikla, neįsigijus verslo liudijimo ar vykdyti individualią veiklą, kuria verčiamasi įsigijus verslo...

Publikavimo data: 2017-02-08 23:07

Norėdami užsiimti aparatūros nuoma galite pasirinkti, užsiimti individualia veikla, neįsigijus verslo liudijimo ar vykdyti individualią veiklą, kuria verčiamasi įsigijus verslo liudijimą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąraše yra išskirtos 98 veiklos rūšys, kuriomis galima verstis įsigijus verslo liudijimą.
Esminis skirtumas yra tas, kad turint verslo liudijimą reikia iš anksto mokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį, kurio dydį nustato kiekviena savivaldybė atskirai. Turint individualios veiklos pažymą – pajamų mokestis mokamas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki 05 mėn. 01 d. ir skaičiuojamas nuo apmokestinamųjų pajamų.

Gyventojas, norintis įsigyti verslo liudijimą, apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui iki laikotarpio, kuriam norima įsigyti verslo liudijimą, pradžios privalo pateikti tokius dokumentus, t.y. prašymą (laisvos arba AVMI parengtos tipinės formos), kuriame turi būti nurodyta: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, veiklos rūšis, kurios verslo liudijimą norima įsigyti, laikotarpis, kuriam norima įsigyti verslo liudijimą, verslo liudijimo galiojimo dienų skaičius ir kurio mėnesio kuriomis dienomis pageidaujama prekiauti (tik prekybinei veiklai, kai verslo liudijimą norima įsigyti vienai arba kelioms dienoms arba ilgesniam laikotarpiui), veiklos vieta, asmens tapatybės dokumentą: pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, dokumentą, patvirtinantį teisę taikyti mažesnį pajamų mokestį (jeigu savivaldybių tarybos tokių asmenų atžvilgiu yra priėmusios atitinkamą sprendimą).

Gyventojas, per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) tiek gavęs, tiek ir negavęs pajamų iš veiklos, kuria vertėsi turėdamas verslo liudijimus, privalo iki kitų metų gegužės 1 dienos pateikti metinę pajamų deklaraciją.
Mokesčiai:
GPM – prieš pasiimant verslo liudijimą reikia susimokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį, kurį kasmet nustato kiekviena savivaldybė.
PSD – 9 proc. nuo MMA kas mėnesį (šiuo metu 380 Eur x 9% = 34,20 Eur/mėn.) proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui atitinkamą mėnesį. Įmokas galima mokėti 1 kartą per metus, JEIGU atitinkamą kalendorinį mėnesį ar laikotarpį priklausote asmenų grupei, už kuriuos jau yra mokamos PSD įmokos (pvz., dirba pagal darbo sutartis, yra valstybės tarnautojas, pareigūnas, veikiančios individualios įmonės savininkas, veikiančios ūkinės bendrijos tikrasis narys, veikiančios mažosios bendrijos narys ir kt.) arba yra draudžiamas valstybės lėšomis (pvz., pensininkas, neįgalus asmuo ir kt.)
VSD – 26,3 proc. arba 28,3 proc (jei kaupiama pensijai papildomai) nuo MMA (šiuo metu 99,94 Eur arba 107,54 Eur) už visą mėnesį galiojantį verslo liudijimą arba proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikui. VSD įmokų gali nemokėti (tas laikotarpis bus neįskaitytas į valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą) asmenys, dirbantys pagal darbo sutartį, valstybės tarnautojai, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą, draudžiami valstybės lėšomis.
Išsamią informaciją apie PSD ir VSD įmokas, mokėjimo tvarką, dirbant su verslo liudijimu, rasite čia.
Apskaičiuoti GPM galite pasinaudoję verslo liudijimų skaičiuokle http://www.vmi.lt/cms/verslo-liudijimu-skaiciuokle12
Apskaičiuoti PSD ir VSD mokestį galite pasinaudoję verslo liudijimų skaičiuokle http://www.sodra.lt/lt/skaiciuokles/verslo_liudijimo_skaiciuokle
Norint vykdyti individualią veiklą pagal pažymą prašymą, elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį, raštu arba el. paštu, reikia pateikti to rajono VMI ir jums bus išduotas individualios veiklos pažymėjimas, kad galėtumėte pradėti vykdyti veiklą.

Pažymėjime turite nurodyti vieną pagrindinę jūsų vykdomą veiklą ir kitas papildomas veiklas, t.y. įrašyti jūsų vykdomos veiklos EVRK kodus. Dėl veiklos EVRK kodų galite pasiskambinti į Statistikos departamentą tel. 8 5 2364716.

Vykdant veiklą su Individualios veiklos pažyma galima priimti į darbą darbuotojus pagal darbo sutartis.

Suteikęs paslaugą, gyventojas išrašo:
kasos aparato kvitą
sąskaitą faktūrą
PVM sąskaitą faktūrą
pinigų priėmimo kvitas
Sąskaitos faktūros arba PVM sąskaitos faktūros, nepriklausomai nuo to, kuris apskaitos principas (pinigų ar kaupimo) individualioje veikloje taikomas, išrašomos prekių perdavimo arba paslaugos suteikimo momentu.

Gyventojas, kuris po 2014-05-01 iš anksto grynaisiais pinigais gauna avansą, pinigų gavimo momentu turi išrašyti pinigų priėmimo kvitą, o atlikus paslaugą (pardavus prekę) bendrai paslaugos vertei – sąskaitą faktūrą arba PVM sąskaitą faktūrą (jei yra PVM mokėtojas).
Pvz., paslauga atlikta 2017-01-20. Pinigai sumokėti 2017-01-20. Nepriklausomai nuo atsiskaitymo būdo (pavedimu per banką ar grynaisiais pinigais) – 2017-01-20 išrašoma sąskaita faktūra.
Jei atsiskaitymas nesutampa su paslaugų suteikimo ar prekių perdavimo momentu, gyventojas išrašo sąskaitą faktūrą arba PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nurodo, kad už prekes ar paslaugas bus atsiskaitoma vėliau, o atsiskaičius vėliau, pinigų gavimo momentu, išrašo pinigų priėmimo kvitą.
Pvz., Individualią veiklą vykdantis gyventojas (ne PVM mokėtojas) teikia aparatūros nuomos paslaugas įmonei. Paslauga atlikta 2017-01-07. Pinigai sumokėti 2017-01-12.
Atsiskaitoma pavedimu – 2017-01-07 išrašoma sąskaita faktūra, nurodant vėlesnį apmokėjimą. Gavus pinigus pavedimu, joks dokumentas neišrašomas (sąskaitoje faktūroje pažymima, kad atsiskaityta pavedimu per banką).
Atsiskaitoma grynaisiais – 2017-01-07 išrašoma sąskaita faktūra (pažymint, kad atsiskaityta bus vėliau). 2017-01-12 išrašomas pinigų priėmimo kvitas.
Gyventojas, savo veikloje naudojantis pinigų priėmimo kvitus, turi pildyti Pinigų priėmimo ir (ar) išmokėjimo kvitų blankų apskaitos knygą.
Pajamos fiksuojamos Gyventojo individualios veiklos pajamų išlaidų – apskaitos žurnale. Jį galima įsigyti parduotuvėse prekiaujančiose buhalterinės apskaitos blankais arba pildyti elektroniniu būdu.
Jei vykdysite kelias veiklas pagal EVRK kodus, tai kiekvienai veiklai pildomas atskiras Gyventojo individualios veiklos pajamų išlaidų – apskaitos žurnalas.
Vykdant individualią veiklą pagal pažymą, pajamų mokestis sumokamas nuo faktiškai gautų metinių individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų pasibaigus kalendoriniams metams.
Per metus gautos ir uždirbtos pajamos gali būti apskaičiuojamos pagal pinigų arba kaupimo apskaitos principą.
Veiklos pradžioje jei nepriskirsite ir nenaudosite ilgalaikio turto savo individualioje veikloje, galite taikyti pinigų apskaitos principą.
Kaupimo apskaitos principas pradedamas taikyti tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį individualia veikla besiverčiantis gyventojas įregistruojamas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtoju arba priskiria turtą individualiai veiklai.
Gyventojai pradėję taikyti kaupimo apskaitos principą, jį taiko iki veiklos pabaigos.
Apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas iš uždirbtų pajamų galima atimti leidžiamus atskaitymus (išlaidas patirtas pajamoms uždirbti). Šiuo atveju būtina kaupti išlaidas pagrindžiančius dokumentus.
Taikant supaprastintą tvarką, leidžiamais atskaitymais galima pripažinti fiksuotą dydį t.y. 30 proc. gautų individualios veiklos pajamų. Taikant šį principą neprivaloma turėti išlaidas pagrindžiančius dokumentus.
Kai gyventojas vykdo individualią veiklą pagal pažymą ir yra pasirinkęs individualios veiklos leidžiamais atskaitymais laikyti 30 proc. gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų, jis turi pildyti gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą, registruodamas individualios veiklos pajamas, o minėto žurnalo išlaidų dalies gali ir nepildyti.
Gyventojas, taikantis pinigų apskaitos principą ir gyventojas, taikantis kaupimo apskaitos principą, privalo pildyti Gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą.
Mokesčiai mokami deklaruojant pajamas pasibaigus kalendoriniams metams iki kitų metų gegužės 1 d..
Nuo 2017 m. Individualią veiklą vykdančio asmens mokesčiai, būtų tokie:
GPM – 5% nuo asmens gautų apmokestinamųjų pajamų (pasibaigus kalendoriniams metams).
VSD – 29,7 %, jei individualią veiklą vykdantis asmuo dalyvauja papildomame pensijų kaupime – 31,7 % nuo ½ asmens gautų apmokestinamųjų pajamų (pasibaigus kalendoriniams metams). Asmenys, vykdantys veiklą su individualios veiklos pažyma privalomai draudžiami pensijų, ligos, motinystės socialiniu draudimu.
PSD – 9 % nuo MMA, mokama kas mėnesį. Jeigu esate socialiai draustas ar dirbate pagal darbo sutartį PSD įmokų kas mėnesį mokėti nereikės, o reikės mokėti tik metams pasibaigus iki kitų metų gegužės 1d. 9 % nuo ½ apmokestinamųjų pajamų (neatėmus VSD ir PSD įmokų) sumos (pasibaigus kalendoriniams metams).
Išsamesnę informaciją apie PSD ir VSD įmokas ir darbą vaiko auginimo atostogų metu, galite rasti čia arba pasiskambinę Sodros trumpuoju tel. 1883
Mokesčius apsiskaičiuoti galite pasinaudoję individualios veiklos skaičiuokle, kurią rasite čia: http://www.sodra.lt/lt/skaiciuokles/individualios_veiklos_skaiciuokle
Išsamesnę informaciją apie konkrečią atsiskaitymo tvarką galite gauti pasiskambinę VMI trumpuoju tel. 1882

Ekspertai

Konstantinas Pečiulis

Konstantinas Pečiulis

Vyresnysis konsultantas / Ernst & Young

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.