...

Kokie mokesčiai už individualią veiklą, atliekant matematikos tiriamuosius darbus?

Žinių bazė

2013.02.25

Dirbu pagal individualio veiklos pažymėjimą. Kokius mokesčius turiu mokėti, jei atlieku matematikos tiriamuosius darbus? Kur reikia sumokėti šiuos mokesčius?

Temos: .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Kristina Makaveckaitė

Mokesčių konsultantė / KM Consulting

Publikavimo data: 2013-02-25 03:10

Gyventojų pajamų mokestis (toliau – GPM). Remiantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 6 str. 3 dalies...

Publikavimo data: 2013-02-25 03:10

Gyventojų pajamų mokestis (toliau – GPM). Remiantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 6 str. 3 dalies nuostatomis, apmokestinant individualios veiklos pajamas, išskyrus pajamas iš laisvųjų profesijų veiklos ir pajamas iš vertybinių popierių (įskaitant pajamas iš išvestinių finansinių priemonių), taikomas 5 proc. GPM tarifas. Tuo tarpu gyventojų pajamos iš laisvųjų profesijų veiklos ir pajamos iš vertybinių popierių (įskaitant pajamas iš išvestinių finansinių priemonių) apmokestinamos taikant 15 proc. GPM tarifą. 
Pagal GPMĮ 2 str. 35 d., matematikos tiriamieji darbai nelaikomi laisvąja profesija, todėl pajamos iš šių darbų apmokestinamos taikant 5 proc. GPM tarifą.

GPM įmokos mokamos metams pasibaigus nuo gautų (uždirbtų) apmokestinamųjų pajamų. GPM mokamas nuo skirtumo, kuris gaunamas iš gautų ar uždirbtų individualios veiklos pajamų, atėmus leidžiamus atskaitymus. Skaičiuojant GPM nuo gyventojo individualios veiklos pajamų, iš pajamų atimamos veiklos išlaidos GPMĮ 18 str. nustatyta tvarka. Išlaidos turi būti pagrįstos dokumentais, kurie turi visus Buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytus privalomus rekvizitus. Pagal GPMĮ 18 str. 12 d., gyventojas gali pasirinkti veiklos išlaidoms priskirti 30 proc. individualios veiklos metinių pajamų. Tokiu atveju pagrįsti išlaidas dokumentais nereikia. Individualios veiklos leidžiami atskaitymai bei jų apskaičiavimo tvarka patvirtinta 2002-09-25 LR Finansų ministro įsakymu Nr. 303 “Dėl nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu susijusių leidžiamų atskaitymų bei jų apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo” (Žin., 2002, Nr. 95-4149, 2009-07-08  įsakymo  Nr. 1K-218 redakcija, Žin., 2009, Nr. 84-3557).

Individualia veikla besiverčiantis nuolatinis Lietuvos gyventojas, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos privalo pateikti mokesčio administratoriui metinę GPM deklaraciją už praėjusį mokestinį laikotarpį, joje deklaruoti visas praėjusio mokestinio laikotarpio pajamas ir į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM atsiskaitomąją sąskaitą sumokėti GPM. Gyventojas, kuris mokestiniu laikotarpiu buvo įregistravęs individualią veiklą, privalo pateikti iki kitų metų gegužės 1 d. metinę GPM deklaraciją net ir tuo atveju, jeigu individualios veiklos pajamų negavo.

Privalomas sveikatos draudimas (toliau – PSD). Asmenų, vykdančių individualią veiklą, PSD įmokos yra skaičiuojamos nuo sumos, nuo kurios skaičiuojamos jų valstybinio socialinio draudimo įmokos. PSD įmokų bazę sudaro 50 procentų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir valstybinio socialinio draudimo įmokų) suma, kuri kalendoriniais metais negali būti didesnė negu 48 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma (71424 Lt). Tais atvejais, kai veikla vykdoma ne visus mokestinius metus, PSD įmokų nuo pajamų metinės sumos bazės ribos perskaičiuojamos proporcingai veiklos vykdymo laikotarpiui.
 
Asmenys, vykdantys individualią veiklą, kas mėnesį, iki paskutinės mėnesio dienos į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM atsiskaitomąją sąskaitą privalo sumokėti 9 procentų minimaliosios mėnesinės algos dydžio PSD įmokas. Nuo 2013 m. sausio 1 d. Nutarimu Nr. 1543 nustatyta minimalioji mėnesinė alga – 1000 Lt, todėl kas mėnesį mokama PSD įmoka nuo 2013 m. sausio 1 d. lygi 90 Lt (9 proc. x 1000 Lt). Šio dydžio PSD įmokos yra mokamos nepriklausomai nuo tą mėnesį vykdytos individualios veiklos laikotarpio. Einamųjų PSD įmokų kodas – 313.
 
Individualią veiklą vykdantys asmenys gali PSD įmokų kas mėnesį nemokėti, jeigu jie moka ir (arba) už juos yra mokamos Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1, 2 ir 6 dalyse (dirbantys pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojai, pareigūnai ir kt.) nurodytos PSD įmokos arba jeigu jie yra asmenys, išvardyti Sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje (asmenys, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą bet kurios rūšies pensiją ar šalpos kompensaciją, ir kt.).
 
Pasibaigus kalendoriniams metams, asmenys, vykdantys individualią veiklą, turi perskaičiuoti už praėjusius kalendorinius metus mokėtinas PSD įmokas. Sumokėtų ir mokėtinų PSD įmokų sumų skirtumas turi būti sumokėtas iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai termino paskutinės dienos – t.y. iki iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos.

Valstybinis socialinis draudimas (toliau – VSD). Gyventojas, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą, moka 28,5 proc. VSD, kurio bazę sudaro 50 procentų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų), įmokas.

VSD įmokas į  Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM atsiskaitomąją sąskaitą galima mokėti arba avansu kartą per mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, arba vieną kartą pasibaigus mokestiniam laikotarpiui – t.y. iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos.

Įmokos avansu skaičiuojamos ir mokamos savanoriškai. Avansu sumokėtos įmokos negrąžinamos ir netikslinamos. Einamųjų VSD įmokų kodas – 292. Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, Fondo valdybos teritoriniam skyriui turi pateikti SAV pranešimą apie savarankiškai dirbančius asmenis už ataskaitinį mėnesį iki kito mėnesio penkioliktos dienos, tuo atveju, jeigu VSD įmokas apskaičiuoja ir sumoka avansu.

Ekspertai

Kristina Makaveckaitė

Kristina Makaveckaitė

Mokesčių konsultantė / KM Consulting

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.